Europium

Electrochemical properties


Electrode potentials


e° (V): Eu(III)/Eu(II): -0.35 [1]
Eu(III)/Eu: -1.99 [1]


Conductivity


Electrical resisitvity (μΩ·cm): 81.00 (20 °C) [2]
116.00 (25 °C) [2]
Thermal (W/m·K): 14 (27 °C) [3]